Regulamin

Home » Regulamin

§ 1 Postanowienia Ogólne 

 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres, warunki oraz tryb reklamacyjny świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach portalu internetowego udostępnionego pod adresem https://everlike.pl , w tym zasady funkcjonowania porównywarki pożyczek i kredytów.  
 1. Użyte w Regulaminie poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:  
  • Serwis lub Everlike – niniejszy serwis internetowy działający pod adresem ps://everlike.pl; 
  • Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;  
  • Usługodawca – PROFI CREDIT Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Św. Wincentego 93/5, 03-291 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000518190, NIP 5472151080, o kapitale zakładowym 793 951 000 PLN, adres e-mail: bok@proficredit.pl, udostępniający Porównywarkę Pożyczek i Kredytów;  
  • Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu, a w szczególności z usług Porównywarki w sposób i celu opisanym w Regulaminie; 
  • Usługi – usługi polegające na udostępnieniu Użytkownikom możliwości porównywania ofert Partnerów i ewentualnie inne usługi świadczone na zasadach opisanych w Regulaminie;  
  • Partner – podmiot trzeci prowadzący działalność finansową, w szczególności instytucja pożyczkowa lub bank, współpracujący z Usługodawcą na podstawie odrębnej umowy, którego oferta świadczenia usług finansowych zamieszczone są w treści Serwisu, działający we własnym imieniu i na własny rachunek niezależnie od Usługodawcy. 
 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz określa zakres i warunki wykonywania przez Usługodawcę Usług za pomocą serwisu internetowego EVERLIKE. 
 1. Przed rozpoczęciem korzystania z EVERLIKE Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z EVERLIKE Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 
 1. Użytkownik może korzystać z Usług w wybranym przez siebie czasie poprzez uzyskiwanie dostępu do Usług za pośrednictwem EVERLIKE. 

§ 2 Warunki świadczenia Usług 

 1. Serwis udostępnia możliwość skorzystania z porównywarki wybranych usług i produktów finansowych, w szczególności pożyczek gotówkowych oraz kredytów, oferowanych na polskim rynku finansowym.  
 1. Użytkownik ma możliwość skorzystania z Usługi polegającej na możliwości porównania ofert usług i produktów finansowych określonych Partnerów, w oparciu o: 
  • ogólne informacje o danych produktach i usługach finansowych, możliwości ich nabycia w określonych kwotach i ewentualnie warunkach ich nabywania;  
  • skorzystanie z odnośnika przypisanego do każdego Partnera a umożliwiającego Użytkownikowi przeniesienie się bezpośrednio na strony internetowe wybranych Partnerów celem wyświetlenia szczegółowych informacji handlowych prezentowanych bezpośrednio przez Partnerów, przy czym skorzystanie przez Użytkownika z odnośnika nie zobowiązuje Użytkownika do zawarcia jakiejkolwiek umowy z Partnerem. 
 1. Serwis może także zamieszczać powszechnie dostępne informacje na temat udzielania pożyczek i kredytów na polskim rynku finansowym, w tym zestawienia czy rankingi, jak również własne publikacje z dziedziny finansów i gospodarki. 
 1. Serwis nie pobiera od Użytkowników opłat z tytułu możliwości korzystania z Usługi.   
 1. Treści publikowane na stronach Serwisu pochodzą od Partnerów lub z ogólnie dostępnych źródeł. Nie stanowią one jakiegokolwiek doradztwa, w tym finansowego czy prawnego. Usługodawca nie jest stroną umów, które potencjalnie mogą być zawierane z Użytkownikami w związku z ofertami zamieszczanymi w EVERLIKE i w następstwie korzystania z niniejszego serwisu EVERLIKE. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści ofert Partnerów, w szczególności wynikających z danych dostępnych publicznie na witrynach internetowych Partnerów, w tym za aktualność, prawdziwość czy kompletność przedmiotu oferty Partnerów.  Treści te mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane w sposób prawnie wiążący.  
 1. Opisy usług czy produktów finansowych Partnerów nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz są informacją na temat produktów czy usług dostępnych u określonych Partnerów prezentowanych w ramach Usługi. 
 1. Korzystanie z Usługi odbywa się na zasadach opisanych w Regulaminie i oznacza w szczególności każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na stronach internetowych EVERLIKE. 

§ 3 Ochrona Danych 

 1. Za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, EVERLIKE nie zbiera danych Użytkowników. Więcej informacji na temat danych, a w szczególności na temat zasad dotyczących plików cookies znajduje się na https://everlike.pl/polityka-prywatnosci/  
 1. Skorzystanie z Usług w ramach EVERLIKE nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych.  

§ 4 Postanowienia Ogólne 

 1. W celu prawidłowego korzystania z Usług niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia podłączonego do sieci Internet oraz aktualnej wersji przeglądarki internetowej z włączoną obsługą cookies. Niektóre funkcje Usług mogą być niedostępne lub korzystanie z nich może być utrudnione, jeżeli Użytkownik nie ma włączonej obsługi plików cookies.  
 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w ramach korzystania z Usług zakazane jest dostarczanie treści (np. poprzez dodanie komentarza) o charakterze bezprawnym, naruszającym prawa osób trzecich, naruszającym zasady współżycia społecznego, obraźliwym, jak również treści mogących wprowadzać w błąd oraz treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych. 
 1. Usługodawca nie odpowiada za działania Partnerów, a w szczególności za działanie stron internetowych Partnerów, do których prowadzą odnośniki zamieszczone na stronie EVERLIKE.  
 1. Informacje prezentowane na stronach Serwisu pochodzą od Partnerów lub ze źródeł powszechnie dostępnych. Serwis dokłada wszelkich starań, żeby prezentowane informacje były poprawne merytorycznie i kompletne. 
 1. EVERLIKE korzysta z narzędzia Google Analytics umożliwiając zbieranie danych o aktywnościach Użytkownika na zasadach opisanych na stronie internetowej www.google.com/policies/privacy/partners.  
 1. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu. Umowa o świadczenie usług droga elektroniczną zostaje zawarta z Użytkownikiem w momencie rozpoczęcia korzystania z Usług. Użytkownik może w dowolnym momencie przestać korzystać z Usług udostępnianych przez Serwis. W takim przypadku umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie z momentem opuszczenia Serwisu przez Użytkownika, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń. 
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z Serwisu, jeśli przyczyny nie są od niego zależne. W celach bezpieczeństwa bądź z innych ważnych przyczyn może nastąpić zawieszenie dostępu do Serwisu przez okres niezbędny do usunięcia zagrożeń czy powstałych uchybień. Usługodawca nie odpowiada za czasowe zawieszenie dostępu do Serwisu. 

§ 5 Prawa Własności Intelektualnej 

 1. Wszystkie treści lub materiały zawarte na EVERLIKE, w tym grafika, teksty, znaki towarowe, układ strony oraz inne elementy są własnością Usługodawcy lub zostały użyte przez Usługodawcę za zgodą danego właściciela. Strona, jak i treści, logotypy, obrazy oraz pozostałe materiały, ich wybór i forma prezentacji są chronione prawem autorskim lub innymi prawami własności intelektualnej. Korzystanie przez Użytkownika z EVERLIKE nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich do utworów. 
 1. Użytkownik korzystając z Serwisu zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich treści zawartych w Serwisie wyłącznie na osobisty użytek.  

§ 6 Postępowanie Reklamacyjne 

 1. Użytkownik lub Partner mogą wystąpić do Usługodawcy z zastrzeżeniem dotyczącym usług świadczonych przez Usługodawcę (reklamacja).  
 1. Reklamacje mogą być składane przez Użytkownika:
  • na piśmie przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe; 
  • osobiście pod adresem siedziby Usługodawcy lub adresami biur Usługodawcy, przy czym aktualny rejestr adresów biur regionalnych Usługodawcy dostępny jest u Usługodawcy, na stronie www.proficredit.pl, w każdym biurze Usługodawcy, u każdego Pełnomocnika (Przedstawiciela/Pośrednika Kredytowego) działającego na rzecz Usługodawcy lub można go uzyskać dzwoniąc na infolinię Usługodawcy: 33 499 60 00. Koszt połączenia według stawki operatora;  
  • ustnie do protokołu pod adresem siedziby Usługodawcy lub adresami biur Usługodawcy;  
  • telefonicznie, pod nr telefonu 33 499 60 00 (koszt połączenia według taryfy operatora) lub poprzez wysłanie na adres do doręczeń elektronicznych Usługodawcy wpisany do bazy adresów elektronicznych AE:PL-19027-97176-TTCIJ-18.  
 1. Usługodawca rozpatruje reklamację i udziela Użytkownikowi lub Partnerowi odpowiedzi na reklamację, bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji, przy czym dla zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie przez Usługodawcę odpowiedzi przed upływem terminu. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi może zostać przedłużony do 60 dni od dnia złożenia reklamacji, o czym Usługodawca poinformuje Użytkownika lub Partnera przed upływem 30 dni od dnia złożenia reklamacji, w drodze pisemnego powiadomienia Użytkownika na adres wskazany przez Użytkownika w reklamacji.  
 1. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana w formie papierowej lub za pomocą innego nośnika na adres wskazany w reklamacji.  
 1. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest Rzecznik Finansowy z siedzibą w Warszawie (www.rf.gov.pl). 
 1. Z zastrzeżeniem powyższego ust. 5 Usługodawca nie wyraża zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. 

§ 7 Postanowienia Końcowe 

 1. Regulamin obowiązuje od 23 listopada 2022r.  
 1. Regulamin podlega prawu polskiemu. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.  
 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz pozostałych przepisów prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  
 1. W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub istotnej zmiany oferty PROFI CREDIT, treść Regulaminu może ulec zmianie. Informacja o zmianie treści Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej EVERLIKE przynajmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian. Korzystanie z EVERLIKE po wprowadzeniu zmian jest każdorazowo równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.  
 1. Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie https://proficredit.pl/regulaminy. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z lokalizacji, w której został udostępniony. 
Nowe firmy
Kredyt gotówkowy do 200 000 zł
Pożyczka gotówkowa do 150 000 zł
Pożyczka gotówkowa do 200 000 zł
Pożyczka gotówkowa do 250 000 zł
Pożyczka gotówkowa do 200 000 zł